Fri, 19th Apr 2019

खेलकूद क्षेत्रमा समस्याको चाङ

भलाकुसारी | Published on 2019-03-15 |

नेपालीखेलकूदक्षेत्रमासमस्यैसमस्यारहेकोसंसदीयउपसमितिलेसार्वजनिकगरेकोएकप्रतिवेदनलेऔँल्याएकोछ। 

प्रतिनधिसभाअन्तर्गतकोशिक्षातथास्वास्थ्यसमितिद्वारागठितयुवातथाखेलकूदउपसमितिलेतयारपारेकोप्रतिवेदनमानेपालीखेलकूदकोसर्वोच्चनिकायराष्ट्रियखेलकूदपरिषद्(राखेप) मामात्रैदुईदर्जनबढीसमस्यारहेकोउल्लेखछ। 

समितिकोगतमङ्सिर२गतेकोबैठकलेसमितिकोक्षेत्राधिकारअन्तर्गतकामन्त्रालयकोअनुगमनात्मककामकारवाहीलाईव्यवस्थितरप्रभावकारी रूपमाअगाडिबढाउनअध्ययनगरीप्रतिवेदनपेशगर्नजीवनरामश्रेष्ठसंयोजकतथागजेन्द्रबहादुरमहत, दुलारीदेवीखत्वेनी, तिलबहादुरमहतक्षेत्री, रेखाकुमारीझा, सन्तकुमारथारूरसरेशकुमारराईसदस्यरहेकोसातसदस्यीययुवातथाखेलकूदउपसमितिगठनगरेकोथियो।उपसमितिलेखेलक्षेत्रकासम्बद्धपदाधिकारीसँगछलफलगरीसमस्यापहिचानतथासमाधानकोउपायसहितकोप्रतिवेदनसमितिकासभापतिजयपुरीघर्तीलाईबुझाएकोछ। 

समितिलेपटकपटकराखेप, राष्ट्रिययुवापरिषद्, नेपालस्काउट, नेपालप्रहरी, सशस्त्रप्रहरी, नेपालीसेनाकोखेलकूदविभागसँगविभन्नचरणमाछलफलगरीखेलकूदक्षेत्रकासमस्यापहिचानगरेकोसंयोजकश्रेष्ठलेजानकारीदिनुभयो।उपसिमितलेस्थलगतअवलोकनरपाँचबैठकपछितयारपारेकोप्रतिवेदनमानेपालीखेलकूदमारहेकावर्तमानसमस्याअन्तर्गतराखेपमामात्र२६समस्यारहेकोउल्लेखगरेकोछ।दक्षजनशक्ति, प्रशिक्षणअभावदेखिलिएरभौतिकपूर्वाधारबजेटलगायतक्षेत्रमासमस्यारहेकोप्रतिवेदनमाउल्लेखछ। 

बृहत्राष्ट्रियखेलकूदप्रतियोगिताकोक्यालेण्डरपरिषद्सँगनुहँदासमयमाराष्ट्रियस्तरकाखेलकूदप्रतियोगिताकोआयोजनाहुननसकेको, हालसम्मनेपालीखेलाडीकोसम्भावनालाईआधारबनाईखेलकोवर्गीकरणनभएकालेखेलकोयथोचितविकासहुननसकेकोरअन्तर्राष्ट्रियप्रतियोगितामासन्तोषजनकपरिणामप्राप्तहुननसकेकोउपसमितिकोठहरछ। 

खेलाडीकोखेलअभ्यासकोपूर्वाधारकोन्यूनअवस्थारहेकोरअन्तर्राष्ट्रियस्तरकापूर्वाधारकासुविधानभएकालेखेलाडीलेबाह्रैमहीनाखेलकोअभ्यासगर्नसमस्यापरिरहेको, नेपालकोभौगोलिकअवस्थाकोआधारमासम्भावनायुक्तखेलविधाकोविकासकोयोजनानभएकालेलगानीअनुसारकोखेलाडीकोविकासहुननसकेकोप्रतिवेदनमाउल्लेखछ। 

विभिन्नप्रतियोगिताबाटदेखापरेकाप्रतिभावानखेलाडीलाईनिरन्तरप्रशिक्षणकालागिप्रशिक्षणकेन्द्रकोव्यवस्थानभएकालेप्रतिभावान्खेलाडीअगाडिआउननसक्नु, दक्षप्रशिक्षककोअभावमाउचितप्रशिक्षणहुननसक्दाखेलाडीकोस्तरोन्नतिमासमस्यारहेको, खेलप्राविधिकअभावलेप्रतियोगिताआयोजनामासमस्यापरिरहेकोरप्रतियोगिताकोपरिणामपनिस्तरीयहुननसकेलेअन्तर्राष्ट्रियप्रतियोगितामासफलताप्राप्तगर्नसमस्यापरेकोसमितिलेठहरगरेकोछ। 

त्यसैगरीखेलकूदसम्बन्धीअध्ययन, अनुसन्धानरप्रशिक्षणगर्नेएकेडेमी, विश्वविद्यायलयनहुँदाआवश्यकजनशक्तिउत्पादनहुननसकेकोरखेलकूदकोविकासरविस्तारमासमस्यापरेको, अन्तर्राष्ट्रियमूल्य, मान्यतारअन्तर्राष्ट्रियओलम्पिककमिटीकोबडापत्रकोआधारमासङ्घकोस्वायत्तताकोसुनिश्चिततासहितसमयसापेक्षस्पष्टनीतिनिर्माणगरीसञ्चालननहुँदासङ्घमाविवाददेखापरेको, दुईसङ्घअस्तित्वमादेखिँदाखेलकूदमाविवादहुनुकासाथैखेलाडीकोविकासअन्तर्राष्ट्रियसहभागितारपरिणाममागम्भीरअसरपरेकोप्रतिवेदनमाऔँल्याइएकोछ। 

खेलकूदराष्ट्रियरुपमामात्रसीमितनभईविश्वव्यापीभएकोहुँदाखेलकूदकोनियमन, सञ्चालनरआयोजनाअन्तर्राष्ट्रियमूल्यमान्यताअनुसारअन्तर्राष्ट्रियओलम्पिककमिटीकोबडापत्रकोआधारमा(एकराष्ट्रएकओलम्पिक) हुनेहुँदाखेलकोव्यवस्थापनरसहभागिताकालागिनेपालमाअन्तर्राष्ट्रियओलम्पिककमिटीलेमान्यतादिएकोनेपालओलम्पिककमिटीलाईमात्रअधिकाररहेकोयथार्थमासरकारकोहालसम्मस्पष्टनीतिनहुँदाखेलकूदकोविकासरखेलाडीकोस्तरोन्नतिरअन्तर्राष्ट्रियसहभागितामारअन्तर्राष्ट्रियप्रतियोगिताकोआयोजनामासमस्यापरेकोसमितिलेउल्लेखगरेकोछ। 

खेलकूदकोविकास, विस्ताररअन्तर्राष्ट्रियसहभागिताकालागिखेलकूदसँगसम्बन्धितनिकायमन्त्रालय, राखेपरनेपालओलम्पिककमिटीबीचसमन्वयकारीसंयन्त्रनभएकाकारणलेखेलकूदकोसमग्रविकासमाअन्योलसिर्जनाभएकोसमितिलेप्रतिवेदनमाउल्लेखगरेकोछ। 

खेलकूदमान्यूनप्रतिशतमात्रबजेटविनियोजनकोकारणलेविकासमासमस्यापरेकोतथाखेलकोवर्गीकरणगरीसम्भावनायुक्तखेलकासङ्घलाईकार्यक्रमनिर्धारणगरीआवश्यकबजेटकोव्यवस्थानभएकाकारणव्यवस्थितखेलकोविकासकायोजनातयारगर्ननसक्नुरराष्ट्रियप्रतियोगितारअन्तर्राष्ट्रियप्रतियोगितामासहभागितासधैँअन्योलग्रस्तरहँदैआएकोसमितिलेजनाएकोछ। 

समितिलेआठौँराष्ट्रियखेलकूदर१३औँदक्षिणएशियालीखेलकूदकापूर्वाधारनिर्माणकालागिपर्याप्तबजेटविनियोजननभएकालेथपबजेटव्यवस्थागर्न, आठौँराष्ट्रियखेलकूदआयोजनाकालागिपनिआवश्यकबजेटविनियोजननभएकालेथपबजेटव्यवस्थागर्न, १३औँदक्षिणएशियालीखेलकूदआयोजनाकालागिसरकारकोतर्फबाटैविशेषपहलमासमयसापेक्षखेलकूदऐनल्याउनुपर्नेसुझावसमेतउपसमितिलेदिएकोछ। 

त्यसैगरीउपसमितिलेनिजीक्षेत्ररसरकारीस्वामित्वकासंस्थाकोसंलग्नतालाईप्रोत्साहितगर्नेनीतिबनाउनतथाखेलकूदकोमाध्ययमबाटपर्यटनक्षेत्रकोप्रवद्र्धनगर्नसुझावदिएकोछ।नेपालकोभौगोलिकबनावटलाईसदुपयोगगर्दैखेलाडीकोस्तरोन्नतिकालागि‘हाइअल्टिच्युट’ प्रशिक्षणकेन्द्रनिर्माणगरीराष्ट्रियखेलाडीकोप्रशिक्षणरविदेशीखेलाडीलाईसुविधादिनेव्यवस्थासहितकोअन्तर्राष्ट्रियस्तरकाप्रशिक्षणकेन्द्रनिर्माणगरीनेपालीखेलाडीकोविकासरआर्थिकआर्जनगर्नेकाममाअग्रसरहुनसुझावदिइएकोछ। 
––– 

 

***


© People to People Media 2016. All rights reserved.